PROSPEK PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI IAIN PALOPO DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA

Naidin Syamsuddin

Abstract


Saat ini pendidik bahasa Arab tampaknya hanya menganggap bahasa Arab sebagai alat (wasilah) untuk memahami teks-teks Islam, dan belum menjadikannya sebagai disiplin terpisah yang perlu dikembangkan melalui berbagai penelitian. Tantangan dan masalah dalam pendidikan Arab tidak dapat diselesaikan secara pribadi, tetapi melalui pendekatan kelembagaan dan melibatkan banyak pihak. Bahasa Arab adalah kesempatan yang memberikan prospek yang lebih cerah dan lebih menarik di masa depan. Epistemologi sains dan kurikulum perlu ditangani dan diorientasikan ke arah pembentukan kemampuan kompetitif di era global ini. Ini semua membutuhkan banyak pihak untuk bekerja bersama dalam visi, misi, kebijakan dan pengembangan yang menyatukan yang didasarkan pada studi akademik.
Kata kunci: Prospek, Pendidikan, Bahasa Arab ∗


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

‘Ârif, ‘Abd al-Rahmân Hasan (Ed.), Tammâm Hassân Râ’idan Lughawiyyan,

Kairo: ‘Âlam al-Kutub, Cet. I, 2002.

‘Inâni, Muhammad, Fann al-Tarjamah, Kairo: al-Syarikah al-Mishriyyah al- ‘Âlamiyyah, 1992.

Abdul Wahab, Muhbib, “Quo Vadis Pendidikan Bahasa Arab di Era Globalisasi”, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari BEMJ PBA FITK UIN Jakarta, 29 Mei 2006.

Abû Zaid, Nashr Hâmid, Mafhûm al-Nashsh: Dirâsat fi Ulûm al-Qur’ân,

Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1993.

Anshârî, Farîd, “Ishlâh al-Ta’lîm wa Azmah al-Lughah al-‘Arabiyyah fi al-‘Âlam

al-Islâmî,” Http//:www.albayan-magazine.com/Dialogues/12.htm,

Ansori, Imam, “Menuju Kurikulum PSPBA yang Kompetitif di Era Global”, dalam dalam Dudung Rahmat Hidayat dan Yayan Nurbayan (Ed.),Seminar Internasional Bahasa Arab dan Sastra Islam: Kurikulum dan Perkembangannya, Bandung: UIN Bandung, 2007.

al-Dakhîl, Hamd ibn Nâshir, Maqâlât wa Âra’ fi al-Lughah al-‘Arabiyyah,

Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1994, Cet. IV. Emzir, “Kebijakan Pemerintah tentang Pengajaran Bahasa Arab di

Madrasah dan Sekolah Umum,” dalam Dudung Rahmat Hidayat

dan Yayan Nurbayan (Ed.), Seminar Internasional Bahasa Arab dan Sastra Islam: Kurikulum dan Perkembangannya, Bandung: UIN Bandung, 2007.

Hassân, Tammâm, al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Ma’nâhâ, Kairo: al- Haiah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitâb, Cet. III, 1985.

Hassân, Tammâm, Ijtihâdât Lughawiyyah, Kairo: ‘Âlam al-Kutub, 2007.

Hijâzî, Mahmûd Fahmî, al-Lughah al-‘Arabiyyah fi al-‘Ashr al-Hadîts: Qadhâyâ wa Musykilât, Kairo: Dâr Qubâ’, Cet. I, 1998.

al-Jîlânî, Ibrâhîm Badawî, ‘Ilm al-Tarbiyah wa Fadhl al-‘Arabiyyah ‘ala al- Lughât, Kairo: al-Maktab al-‘Arabi li al-Ma’ârif, 2000.

al-Khûlî, Amîn, Manâhij al-Tajdîd fi al-Nahwi wa al-Balâghah wa al-Tafsîr wa al-Adab, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, Cet. I, 1961.

Maktabî, Nazîr Muhammad, al-Fushha fi Muwâjahat al-Tahaddiyât, Beirut: Dâr al-Basyâ’ir al-Islâmiyyah, 1991.

Manshûr ibn Shâlih al-Yûsuf, “al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Tahaddiyat al- ‘Ashr”, diakses dari http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/10/ar8. htm,

Muhammad al-Dîdâwi, ‘Ilm al-Tarjamah Baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq, Tunis; Dâr al-Ma’rifah, 1992.

Musaddî, ‘Abd al-Salâm, “al-Lughah al-‘Arabiyyah wa al-Tahaddiyât al- Jadîdah”, diakses dari http://www.alriyadh.com/2005/05/12/article,

Syâhîn, ‘Abd al-Shabûr, “al-Tahaddiyât al-lati Tuwâjihu al-Lughah al- ‘Arabiyyah”, dalam al-Tuwaijirî (Ed.), al-Lughah al-‘Arabiyyah… ila aina?, Rabâth: Isesco, 2006.
DOI: https://doi.org/10.24256/jale.v2i1.1205

Article Metrics

Abstract view : 98 times
PDF - 234 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.